ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์


- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุดสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุด  อาหารและสารเสพติด
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ชุด  การใช้ไฟฟ้า

No comments: