ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มการงานอาชีพฯ

- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะงานประดิษฐ์และงานช่าง- 
-รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

No comments: