ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขอนามัย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด หน้าที่ของชาวพุทธ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ภูมิศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน
- วิจัย 5 บท วิชาสังคมศึกษา

วิจัยในชั้นเรียนวิชาศิลปะ

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด มนต์เสน่ห์แห่งเพลงไทย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดทัศนศิลป์

วิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์


- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุดสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุด  อาหารและสารเสพติด
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ชุด  การใช้ไฟฟ้า

วิจัยในชั้นเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเกมและสันทนาการ- 
- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย- 
-  การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานกีฬา

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มการงานอาชีพฯ

- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะงานประดิษฐ์และงานช่าง- 
-รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

Tuesday, April 2, 2013

รวมวิัจัยในชั้นเรียน 267 เรื่อง

มีให้เลือกมากมายกว่า 267 เรื่อง โหลดเสร็จแล้วเลือกไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
ดาวน์โหลด