ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนวิชาศิลปะ

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด มนต์เสน่ห์แห่งเพลงไทย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดทัศนศิลป์

No comments: