ติดตามบน facebook

Friday, June 29, 2012

วิจัยการแก้ปัญหาการอ่าน เขียน

ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2

วิจัยชั้นเรียนอนุบาล

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2 
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน,วิจัยหน้าเดียว

- การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียน
- การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2
- ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา
- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ 
- การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี
- การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี 
- ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
-  การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกลัก สัปปุริสธรรม 
 การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ารใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชติ
การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4