ติดตามบน facebook

Monday, February 25, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
- การแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
-การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ
-การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีcommunicative approach เพื่อเพิ่มทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
- การศึกษาปัญหาในการจดจําคําศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ผลการใช้ส่ืออเลคทรอน คส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้คาศํ ัพท์และทกษะ ัการส่ือสารในรายวชาภาษาอ ิ ังกฤษธุรกจิ 2 
- การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการพูดภาษาองักฤษในช้ันเรียน
- การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจา
- หนังสือการวิจัยในชั้นเรียน จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 4
- การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขยนี พยัญชนะ และคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
- การปรับพฤติกรรมในการส่งงาน
-

Sunday, February 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาตร์ ชั้น ม.2
- วิจัยคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
-วิจัยคณิตศาสตร์ ป.1-3

-การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร


รวมวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ


การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม