ติดตามบน facebook

Sunday, November 4, 2012

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ (ไฟล์เวิร์ด).doc

http://www.mediafire.com/?d28s8v8xa7h2qax

Saturday, November 3, 2012

โปรแกรมทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ

โปรแกรมทดสอบ_การวิเคราะห์ข้อสอบ

 คลิกที่นี่!!

Friday, November 2, 2012

โปรแกรมคำนวณหาความยากง่ายและอำนาจจำแนก

โปรแกรมคำนวณหาความยากง่ายและอำนาจจำแนก

 คลิกที่นี่!!

Thursday, November 1, 2012

วิจัยวิทยาศาสตร์เรื่องสารและสมบัติของสาร

วิจัยการพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง สารและสมบัติของสาร

 คลิกที่นี่!!

Monday, October 29, 2012

วิจัยรูปแบบเพื่อแก้ปัญหาการสอน

วิจัยรูปแบบการสอนเพื่อแก้ปัญหา

 คลิกที่นี่!!

Sunday, October 28, 2012

รวมวิจัยในชั้นเรียน 100 เรื่อง

รวมวิจัยร่วม 100 เรื่อง (ไฟล์เวิร์ด).doc

คลิกที่นี่!!

Saturday, October 27, 2012

Friday, October 26, 2012

รายงาน 5 บท เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

ตัวอย่างรายงาน 5 บท เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
 http://www.mediafire.com/?6uwlj9deoyg

Tuesday, October 23, 2012

รวมวิจัยในชั้นเรียนหลายเรื่อง

ดาวน์โหลดได้เลยตามลิงก์ครับ
http://www.mediafire.com/?w2hdzjmmgzw

Sunday, October 21, 2012

ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย

ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย (ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การวิจัย หมายถึง
      การศึกษาค้นคว้า การเสาะแสวงหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนโดยวิธีการที่เชื่อถือได้ พิสูจน์ได้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลการศึกษาที่เชื่อถือได้

ประเภทของการวิจัย
การวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการแบ่ง ซึ่งสรุปได้ดังนี้


ลำดับขั้นในการวิจัย

เพื่อให้งานวิจัยดำเนินไปได้อย่างดีโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดอัน จะเป็นผลเสียหายต่องานวิจัย ผู้วิจัยจำเป็นจะต้องดำเนินการวิจัยไปตามลำดับขั้นของการวิจัยอย่างเป็น ระเบียบ ซึ่งลำดับขั้นในการวิจัยที่สำคัญ ๆ (Major step) นั้น มีดังต่อไปนี้
1. เลือกหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย (Selecting a topic of research) เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตหรือขอบข่ายของงาน
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้พื้นฐาน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (Review literature and related research) เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นวิวัฒนาการของความรู้หรือทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร ใครเป็นคนต้นคิด มีใครตรวจสอบวิจัยมาบ้างแล้ว มีตัวแปรใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แบบแผนการวิจัยทั่ว ๆ ไปเป็น เช่นใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาแจ่มชัดขึ้น
3. ให้คำจำกัดความหัวข้อปัญหาที่จะทำการวิจัย (Formulating research problem) ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องเขียนบรรยายถึงความเป็นมา ของปัญหาที่จะวิจัย ทฤษฎีพื้นฐาน ความมุ่งหมายของการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น คำนิยามศัพท์เฉพาะ วิธีดำเนินการ กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง


Friday, June 29, 2012

วิจัยการแก้ปัญหาการอ่าน เขียน

ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2

วิจัยชั้นเรียนอนุบาล

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2
ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา นายธรรศ
การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2 
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการระบายสีของ ด.ช.พีรณัฐ วรรณศิริลักษณ์

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน,วิจัยหน้าเดียว

- การจัดกิจกรมโดยใช้ วี ดี โอ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในการวาดภาพระบายสีของนักเรียน
- การใช้บทบาทสมมติเพื้อพัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กชายทัสนัย อินทรไชโย อนุบาล1_2
- ความเอาใจใส่ของครูเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมการขาดเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา
- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรี (การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์)ของ ด.ช.ฐาปกรณ์ ตุ 
- การพัฒนาความพร้อมทางการพูดของนักเรียน กรณีศึกษาของ ด.ช.ณรงค์วิทย์ ทรงศักดิ์ศรี
- การพัฒนาของนักฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี 
- ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
-  การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยกลัก สัปปุริสธรรม 
 การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้น ป.1
พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ารใช้วิธีการสอนแบบ 4 สัมพันธ์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการเรยนของด.ช.ศุภกร ต่อโชติ
การใช้วิธีสอนแบบร่วมรู้สืบเสาะเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4