ติดตามบน facebook

Saturday, May 21, 2011

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

 การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์

การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน
การพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้า : ศึกษารายกรณี เด็กชายจักรพงษ์ ทนงศิลป์เด็กก้าวร้าวนักเรียนชั้นปฐมวัย 1/3 จำนวน 1 คน รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา
ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ


 การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองทุกด้านของเด็กผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง ณ?ณณ?ณ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงานที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ ในการผลิตสารชีวภาพทางการเกษตร วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ระดับชั้น ปวส. 2/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2547

 การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนการแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10

ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดภาษาท้องถิ่นอีสานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์

 การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน

การพิมพ์สัมผัสอักษรตามแป้นเหย้า : ศึกษารายกรณี เด็กชายจักรพงษ์ ทนงศิลป์
เด็กก้าวร้าวนักเรียนชั้นปฐมวัย 1/3 จำนวน 1 คน รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา

ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการเลขานุการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างการพัฒนาการทางสมองทุกด้านของเด็ก

ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง ณ?ณณ?ณ ของนักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการสอนแบบโครงงานที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ ในการผลิตสารชีวภาพทางการเกษตร วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ระดับชั้น ปวส. 2/1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2547

การพัฒนาคุณลักษณะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) ของผู้เรียนระดับ ชั้น ปวช.2 ที่เป็นผู้เรียนเก่ง ในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน

การแก้ปัญหาเด็กจำตัวเลขไม่ได้และไม่รู้ค่าของจำนวน 1 – 10

ปัจจัยและแนวทางแก้ไขปัญหาการพูดภาษาท้องถิ่นอีสาน

ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการจัดแสงในห้องถ่ายภาพ (Studio) วิชาการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม คณะวิชาศิลปกรรม โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำพังเพยด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช. 1/1-2 ช่างสถาปัตยกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยวิธีอธิบายใหม่และสอบซ้ำ

การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะการจำแนก)

การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โดยการจับคู่ดูแลกัน

ความ เข้าใจ และจดจำลักษณะของอุปสงค์ อุปทาน ภาวะดุลยภาพและความยืดหยุ่น ในรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ด้วยกระดานสเกล ของนักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว - ใบเลี้ยงคู่

การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 ( สิทธิไชยอุปถัมภ์ )

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

การแก้ปัญหาการบวกลบเศษส่วนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น ปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยการสอนซ่อมเสริมและใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง

การ ปรับพฤติกรรมไม่เข้าห้องเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นชั้น ปวช. 1 กลุ่ม1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจใน วิธีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น ปวส. 2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ได้รับการสอนโดย วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ( เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw )

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ บล็อกไดอะแกรมเครื่องรับโทรทัศน์ ” ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการการยศาสตร์ วิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม

การ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วงจรไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง วิชาเขียนแบบไฟฟ้าของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการหน่วยที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับปวช. 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ภาคเรียนที่ 1/2547 โดยการสอนซ่อมเสริม

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปวส. 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง

การพัฒนาชุดการสอนประเภทกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ทิศและแผนผัง

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กดื้อและการชอบรังแกเพื่อนของนักเรียน โดยการเล่านิทาน ในระดับชั้นอนุบาล 1 / 2 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์)

การใช้แบบฝึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา เห็ดเพื่อการค้า รหัส 3502-2211 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียน กับนักเรียนชั้น ปวช. 1 สาขาวิชาคหกรรม ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประจำภาคเรียนที่1/2547

ปัญหาการตีความโจทย์ระคนกันวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

การแก้ปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัตและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์

ผลการใช้เกมในการสอนค่าของจำนวนและความหมายของตัวเลข 1–10

การ สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคุณสมบัติของของไหล สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การแก้ปัญหาการไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานของนักศึกษาชั้น ปวส. 1 รายวิชาทักษะพัฒนา เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 โดยใช้บทเรียน CAI ชุด Picture Dictionary

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอาการซึมเศร้า ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ปีการศึกษา 2547

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเรื่องการหารที่ตัวหารเป็นจำนวน ที่มีสามหลักและผลหารเป็นจำนวนที่ไม่เกินสามหลักของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ฟังแล้วตอบคำถามไม่ได้

การ ศึกษาความสามารถในการเคาะแป้นพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม “การพัฒนาจิตใจ” ของนักเรียน ปวช. 1 กลุ่ม 108 จำนวน 5 คน วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

การแก้ปัญหาการขาดความมั่นใจในตนเองในการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กชายภูวดล บุญพา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

No comments: