ติดตามบน facebook

Monday, February 25, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
- การแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
-การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ
-การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีcommunicative approach เพื่อเพิ่มทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
- การศึกษาปัญหาในการจดจําคําศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ผลการใช้ส่ืออเลคทรอน คส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้คาศํ ัพท์และทกษะ ัการส่ือสารในรายวชาภาษาอ ิ ังกฤษธุรกจิ 2 
- การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการพูดภาษาองักฤษในช้ันเรียน
- การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจา
- หนังสือการวิจัยในชั้นเรียน จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 4
- การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขยนี พยัญชนะ และคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
- การปรับพฤติกรรมในการส่งงาน
--วิจัยภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3
- วิจัย Phonetic
- วิจัยการออกเสียงภาษาอังกฤษ
- วิจัยเรื่อง หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
- วิจัยเรื่อง แบบฝึก 4 ทักษะ ภาษาอังกฤษ
- วิจัยในชั้นเรียนแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.2-3
- วิจัยภาษาอังกฤษ ป.3
- วิจัยภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1
-  วิจัยหน้าเดียววิชาภาษาอังกฤษ
- วิจัยแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.5
- วิจัยการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาว่าด้วยการออกเสียง
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษชุด การแก้ปัญหาการฟัง พูด อ่าน เขียน

No comments: