ติดตามบน facebook

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด หน้าที่ของชาวพุทธ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ภูมิศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน
- วิจัย 5 บท วิชาสังคมศึกษา

No comments: