ติดตามบน facebook

Sunday, February 10, 2013

รวมวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ


การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา คำก้อน
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกลวิธี DR-TA / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุดร วิชัยวงษ์
ผลของการใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลักษณาพร คชโคตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วรรณาภรณ์ สกุลซ้ง
การใช้กลวิธีช่วยจำเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุดท้าย สัตนันท์
การใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อำนวยพร ภูกุดแก้ว
การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิภา อิโน
การประเมินผลหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เยาวตรี ศรีหาวงศ์
การเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเทคนิคการใช้เทปช่วยและเทคนิคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน / วิทยานิพนธ์ ของ โสม รักเกียรติวินัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Self and Family ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนร่วมมือแบบทีม (TAI) / วิทยานิพนธ์ ของ ปิยะภรณ์ ชัยสงค์
การฝึกออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อังคณา จันทะแสง
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิวพร นิลสุข
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บงกช สุทธิประภา
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จำลอง / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บวรจิต พลขันธ์
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อวีซีดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพ็ง อินลา
การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคำบอกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชิดชนก มรรคผล
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สุพรรณี บุญเพิ่ม
การพัฒนาทักษะการอ่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือพิมพ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุดารัตน์ น่วมจิตร์
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พิศิษฐ์ วรรณคำ
การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ มณเฑียร ถ่อเงิน
การพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อุษารัชฏ์ วิสากล
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประภาภรณ์ แก้วพิกุล
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ พัชราภรณ์ ฐานะ
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนโดยการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันเพ็ญ ไขลายหงษ์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปทีที่ 6 โดยใช้สื่อ วี ซี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ธนพนธ์ โพธิ์อ่อน
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ / การศึกษาคันคว้าอิสระ ของ อุทัยวรรณ สุระทิพย์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทังทวิสเตอร์ คำคล้องจองและโคลง เพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลดาวรรณ สุทธิสินธุ์
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือประกอบภาพเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติยา ศิริพันธ์
การพัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นุชนารถ ภูมาศ
ผลการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนมหภาษาและการจัดการเรียนรู้การอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร / วิทยานิพนธ์ ของ กันทิมา จันทร์สองสี
ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 โดยใช้สื่อวิดีทัศน์เพลงประกอบ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันวิไล เรืองแสน
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สื่อ ดี วี ดี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ณัฐชนา ระวิวงศ์
ผลการใช้บอร์ดเกมที่มีต่อการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ สมจิต จันจุฬา
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิพากษ์วิจารณ์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน / วิทยานิพนธ์ ของ ประวิชญา ถาวร
ผลการเรียนเรื่อง Food and Health ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ / วิทยานิพนธ์ ของ เชวงศักดิ์ เสนาวงษ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อิษมาส์ ทองอนันต์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ผสมผสานแนวคิดสไตล์การเรียนรู้ โดยใช้อินเทอร์เน็ต ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ อารยา พิณนอก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสไตล์การเรียนรู้ของแมคคาร์ธี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชนาภา ไพศาล
การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชมภูนุช เกตุแก้ว
การใช้อนุทินโต้ตอบเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วันชัย บัวกอง
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจที่มีต่อวิธีจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ ศิวาพร บุญประจักษ์
การเปรียบเทียบผลการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนบนเว็บกับการสอนปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ วิภาพร ศรีสุลัย
การเปรียบเทียบผลการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยวิธีอุปนัยและวิธีนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิทยานิพนธ์ ของ ฐิตินันท์ กล้ารบ
การเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา การเสริมแรงทางสังคม และการชี้แนะด้วยวาจาควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ลัดดาวัลย์ วรพันธุ์
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมและการเรียนรู้ตามแบบปกติ / วิทยานิพนธ์ ของ กรรณิการ์ โพธิ์ทอง
การฝึกใช้ยุทธศาสตร์ทางอ้อมด้านอภิปัญญาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกรัง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญเพชร ไชยนา

No comments: