ติดตามบน facebook

Sunday, October 20, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
- การอ่าน
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
การวิจัยพัฒนาการอ่าน. วิชาภาษาไทย
 การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่มี ล ร
-  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

No comments: