ติดตามบน facebook

Friday, May 16, 2014

ตัวอย่างผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
-หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเรา ชั้น ป.5
-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยา ม.5
-เอกสารประกอบการสอน เรื่องการสรรค์สร้างของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นป.5
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ม.3
-บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง
รายงานการวิจัย เรื่องการสำรวจทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนห้องพิเศษฯ
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word2010
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง การวัด
เอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา ม.2 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
การอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้น ม.1
ชุดการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม.2
บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเตรียมอาหารและประกอบอาหาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี ม.6 เรื่อง ถ่านหิน
ชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำและชนิดของคำ
เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง คู่อันดับ

No comments: