ติดตามบน facebook

Wednesday, October 24, 2012

วิจัยวิชาภาษาไทย,วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย

รวมวิจัยภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1,2,3
วิจัย ภาษาไทย 

 ช่วงชั้นที่ 1
 ช่วงชั้นที่ 2
 ช่วงชั้นที่ 3

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดการสะกดคำในภาษาไทย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนคำ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
- วิจัย 5 บท วิชาภาษาไทย