ติดตามบน facebook

Friday, June 29, 2012

วิจัยการแก้ปัญหาการอ่าน เขียน

ผลการใช้แบบฝึกเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย
การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจบใจความของนักเรียนชั้น ป.1_4
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2_2
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.2
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์รับดับชั้น ม.2

No comments: