ติดตามบน facebook

Wednesday, January 28, 2009

วิจัยในชั้นเรียน

1. ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้น ม.3/2
2.การสำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
3.การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
4.การใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
5.เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
6.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
7.การพัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
8.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
9.การส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
10.ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11.ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
12.การใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 / 5
13.การใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
14.ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
15.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16.การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
17.การพัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
18.ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19.การใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
20.การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
21.การส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22.สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนม.ปลาย
23.การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
24.การแก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ

Sunday, January 11, 2009

รวมวิจัยครบทุกกลุ่มสาระ (ไฟล์เวิร์ด)

1. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.1
2. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.2
3. วิจัยการงานอาชีพ ฯ ม.3
4. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.1
5. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.2
6. วิจัยคณิตศาสตร์ ม.3
7. วิจัยภาษาไทย ม.1
8. วิจัยภาษาไทย ม.2
9. วิจัยภาษาไทย ม.3
10. วิจัยแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.2 ป.3
11. วิจัยแบบฝึกภาษาอังกฤษ ป.5
12. วิจัยพลศึกษา ม.1
13. วิจัยพลศึกษา ม.2
14. วิจัยพลศึกษา ม.3
15. วิจัยการฟัง พูด อ่าน เขียน
16. วิจัยภาษาไทยประถม
17. วิจัยเรื่อง แรง ม.ต้น
18. วิจัยภาษาอังกฤษ ป.1
19. วิจัยภาษาอังกฤษ ป.3
20. วิจัยหน้าเดียว
21. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.1
22. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.2
23. วิจัยวิทยาศาสตร์ ม.3
24. วิจัยศิลปะ ม.1
25. วิจัยศิลปะ ม.2
26. วิจัยศิลปะ ม.3
27. ส่วนหน้าวิจัย
28. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.1
29. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.2
30. วิจัยสังมศึกษาฯ ม.3
31. วิจัยสังมศึกษาฯ ประถม
32. วิจัยสุขศึกษา ม.1
33. วิจัยสุขศึกษา ม.2
34. วิจัยสุขศึกษา ม.3