ติดตามบน facebook

Friday, May 16, 2014

ตัวอย่างผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
-หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ภาคภูมิใจในท้องถิ่นเรา ชั้น ป.5
-เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชีววิทยา ม.5
-เอกสารประกอบการสอน เรื่องการสรรค์สร้างของใช้จากเศษวัสดุ ชั้นป.5
-แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ม.3
-บทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง
รายงานการวิจัย เรื่องการสำรวจทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนห้องพิเศษฯ
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word2010
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่อง การวัด
เอกสารประกอบการเรียน สังคมศึกษา ม.2 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
การอ่านคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ชั้น ม.1
ชุดการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม.2
บทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ป.6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเตรียมอาหารและประกอบอาหาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมี ม.6 เรื่อง ถ่านหิน
ชุดการสอนเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำและชนิดของคำ
เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง คู่อันดับ

Sunday, October 20, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
- การอ่าน
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
การวิจัยพัฒนาการอ่าน. วิชาภาษาไทย
 การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่มี ล ร
-  การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำไม่คล่องของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6

Tuesday, September 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์,วิจัย คณิตศาสตร์ 5 บท

มีวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านอีกครับ เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งไฟล์ word และ pdf เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ
-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
- วิจัยคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ชั้น ป.6
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้ตารางแสนกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม
การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.2. เรื่องการบวก การลบ ของ ด.ช.ชัยธัช ลุ่มสุวรรณ(เด็กพิเศษ เรียนร่วม)
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4. เรื่องการคูณ การหาร 
 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4

วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์,วิจัย คณิตศาสตร์ 5 บท

มีวิจัยในชั้นเรียนมาฝากทุกท่านอีกครับ เป็นวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งไฟล์ word และ pdf เลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ
-  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
- วิจัยคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ชั้น ป.6
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกทักษะการคูณโดยใช้ตารางแสนกลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
- วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม
การใช้ชุดพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.2. เรื่องการบวก การลบ ของ ด.ช.ชัยธัช ลุ่มสุวรรณ(เด็กพิเศษ เรียนร่วม)
การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4. เรื่องการคูณ การหาร 
 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยคัมภีร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่4

Sunday, April 7, 2013

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสุขศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขอนามัย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานสุขปฏิบัติ

วิจัยในชั้นเรียนวิชาสังคมศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด หน้าที่ของชาวพุทธ
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด ภูมิศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้าน
- วิจัย 5 บท วิชาสังคมศึกษา

วิจัยในชั้นเรียนวิชาศิลปะ

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุด มนต์เสน่ห์แห่งเพลงไทย
 - การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ชุดทัศนศิลป์

วิจัยในชั้นเรียน วิชาวิทยาศาสตร์


- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุดสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชุด  อาหารและสารเสพติด
- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3ชุด  การใช้ไฟฟ้า

วิจัยในชั้นเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

- การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเกมและสันทนาการ- 
- การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย- 
-  การสร้างแบบฝึกเสริมสร้างทักษะพื้นฐานกีฬา

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มการงานอาชีพฯ

- การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 - รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะงานประดิษฐ์และงานช่าง- 
-รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชุด เสริมทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

Tuesday, April 2, 2013

รวมวิัจัยในชั้นเรียน 267 เรื่อง

มีให้เลือกมากมายกว่า 267 เรื่อง โหลดเสร็จแล้วเลือกไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
ดาวน์โหลด

Monday, February 25, 2013

วิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

- การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
- การแก้ปัญหาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
-การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงโดยการแสดงบทบาทสมมติ
-การวัดเจตคติที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีcommunicative approach เพื่อเพิ่มทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
- การศึกษาปัญหาในการจดจําคําศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- ผลการใช้ส่ืออเลคทรอน คส์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้คาศํ ัพท์และทกษะ ัการส่ือสารในรายวชาภาษาอ ิ ังกฤษธุรกจิ 2 
- การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การกระตุ้นให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการพูดภาษาองักฤษในช้ันเรียน
- การศึกษาปัญหาของการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจา
- หนังสือการวิจัยในชั้นเรียน จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 4
- การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขยนี พยัญชนะ และคําศัพท์วิชาภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
- การปรับพฤติกรรมในการส่งงาน
-

Sunday, February 10, 2013

วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
- วิจัยในชั้นเรียนคณิตศาตร์ ชั้น ม.2
- วิจัยคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
-วิจัยคณิตศาสตร์ ป.1-3

-การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป. 4 เรื่องการคูณ การหาร


รวมวิจัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ


การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ศิริรัตน์ มงคล
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนภูมิกราฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ กฤติกา ศรียงค์
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสไตล์การเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ นลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ B-SLIM model โรงเรียนบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ วิชัย ศรีมหันต์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ บุญรักษ์ ชนูนันท์
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบการใช้สื่อการสอนวีซีดีเรื่องการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาสาระวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เพ็ญศรี อินทร์อุดม

Sunday, November 4, 2012

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์

วิจัย 5 บท วิทยาศาสตร์ (ไฟล์เวิร์ด).doc

http://www.mediafire.com/?d28s8v8xa7h2qax